English

 1. Answer the questions.
 2. Is your family big or small?
 3. Is your house big or small? Describe your room.
 4. When do you get up in the morning?
 5. What do you have for breakfast?
 6. What subjects do you study at school?
 7. Can you name the days of the week?
 8. What sport do you like?
 9. Have you got a pet? Tell about your pet.
 10. What do you usually do in the evening?
 11. Do you like weekends? What do you do at weekends?

2.my family is small.

3.My house is small. My room is small and very nice.

4.I get up at 8 o clock.

5I have a cap of tea and a sandwich.

6I study,English,Russian,sweaming and else.

7 Monday,tursday,wansday,Friday,Sunday,Saturday

8I like sweaming.

9No I have not let.

10 I play with my brother in the evening.

11.on weekend we traveling with my parents.

Մաթեմատիկա (լրացուցիչ)

 

 • Աղյուսակից օգտվելով՝ լրացրո՛ւ աղյուսակը։

 

 

բանջարեղեն 1 կգ արժեքը 2 կգ արժեքը 5 կգ արժեքը 10 կգ արժեքը 30 կգ արժեքը 90 կգ արժեքը
մաղադանոս 30 60 150 300 900 2700
լոլիկ 90 180 450 900 2700 8100
գազար 100 200 500 1000 3000 9000
վարունգ 120 240 600 1200 3600 10800
ճակնդեղ 40 80 200 400 1200 3600
բրոկոլի 40 80 200 400 1200 3600

 

բանջարեղեն Վճարեցին  Գնեցին ․․․ կգ
լոլիկ 2700 30
մաղադանոս 3000 100
գազար 800 8
վարունգ 12000 100
ճակնդեղ 1600 40
բրոկոլի 120 3

 

ՀՈՐԻՆՈւկ

Կար չկար մի քույր և եղբայր: Այդ քույրը և եղբայրը ամեն օր գնում էին դուրս: Քույրիկի անունը Անահիտ էր, իսկ եղբոի անունը՝ Վարազդատ: Նրանք մի օր իջան բակ և գտան ասֆալտի վրա մի սարք: Այդ սարքը վերցրեցին ու տարան տուն: Ամբողջ օրը նրանք մտածում էին այդ սարքի մասին: Հաջորդ օրը նրանք գտան մի կոճակ: Նրանք սեղմեցինք այդ կոճակը և կոճակը դարձավ կարմիր: Կոճակն ասաց․

-Ասեք մի բան և այն կկատարվի:

Աղջիկը ասաց․

-Ես ուզում եմ փափուկ արջ: Այդ ժամանակ արջը ընկավ երկնքից: