Մաթեմատիկա

727․ Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշաններից որևէ մեկն այնպես, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 5 · 7 > –1, բ) –4 < 2 · 3, ե) (–1) · (–4) < –1,
գ) 0 < (–3) · (–4), դ) (–5) · 2 < 0, զ) 5 · 7 < (–4) · (–9)։

728. Կատարե՛ք գործողությունները.
ա) (–2) · (|–4| – |–8|)=8 գ) (|–21|+|+4|) ։ (–5)=-5
բ) ((–3) · (–7) – (–2) · |–4|) · (–6)=-174
դ) (|–9|+|–1|) ։ (18–(–|6|))=5/12

731. Տրված է երկու կոտորակ։ Առաջին կոտորակի համարիչը 6 անգամ մեծ է երկրորդ կոտորակի համարիչից, իսկ հայտարարը 5 անգամ փոքր է երկրորդ կոտորակի հայտարարից։ Ինչի՞ է հավասար առաջին և երկրորդ կոտորակների հարաբերությունը։ 30

732. Նկարում պատկերված է 4 սմ2
մակերես ունեցող ABCD քառակուսին (տե՛ս նկ. 84)։ Ինչի՞ է հավասար BDFG քառակուսու մակերեսը:

8

734. Նետում են երկու խաղոսկր։
Որքա՞ն է այն բանի հավանականությունը, որ միավորների գումարը հավասար կլինի 5-ի։ 4

735. Առաջին փականագործին 120 մանրակ պատրաստելու համար
պետք է 3 ժամ, իսկ երկրորդին՝ երկու անգամ ավելի։ Ինչքա՞ն
ժամանակում փականագործները, աշխատելով միասին,
կպատրաստեն 600 մանրակ։ 5 ժամ

727, 728, 731, 732, 734, 735

 1. Աստղանիշի փոխարեն տեղադրե՛ք > կամ < նշաններից որևէ մեկն
  այնպես, որ ստացվի ճիշտ անհավասարություն.
  ա) 5 · 7>  –1 գ) 0 <(–3) · (–4), ե) (–1) · (–4) <–1,
  բ) –4 < 2 · 3, դ) (–5) · 2 < 0, զ) 5 · 7 < (–4) · (–9)։
 1. Կատարե՛ք գործողությունները.
  ա) (–2) · (|–4| – |–8|)=8 գ) (|–21|+|+4|) ։ (–5)=-5
  բ) ((–3) · (–7) – (–2) · |–4|) · (–6)=174  դ) (|–9|+|–1|) ։ (18–(–|6|))=5/12
 1. Տրված է երկու կոտորակ։ Առաջին կոտորակի համարիչը 6 անգամ
  մեծ է երկրորդ կոտորակի համարիչից, իսկ հայտարարը 5 անգամ
  փոքր է երկրորդ կոտորակի հայտարարից։ Ինչի՞ է հավասար
  առաջին և երկրորդ կոտորակների հարաբերությունը։

Մայրենի

Բառաշարքերում գտնել և առանձնացնել հոմանիշների 6 զույգ:

 1.Կեղտ, գութ, եղեգնուտ, խիղճ, ավար, թախիծ, կարծիք, օրրան, մորմոք, թալան, իմաստ, հայրենիք, տեսակետ, աղտ:

Կեղտ-աղտ, գութ֊խիղճ ավար֊թալան, օրրան֊հայրենիք, կարծիք֊տեսակետ, մորմոք֊թախիծ

2.Ձու, նեցուկ, ճաճանչ, պայտ, թարթիչ, վիհ, աշտանակ, արտևանունք,  օշարակ, ճրագակալ, անդունդ ,ճառագայթ, հավկիթ, հենարան:

Ձու-հավկիթ, նեցուկ-հենարան, ճաճանչ-ճառագայթ, վիհ-անդունդ, պայտ-արտևանունք,

3.Աքցան,տաղտուկ, խուճապ, գինարբուք, մորմոք, խրախճանք, արգելք, ահ, գուրգուրանք, երկյուղ, խոչընդոտ, գորով, տագնապ, ձանձրույթ:

խուճապ-տագնապ, ահ-երկյուղ,արգելք-խոչնդոտ, խրախճանք-գինարբուք, գուրգուրանք-գորով, մորմոք-ձանձրույթ:


Սյունակներից ընտրել համապատասխան արմատները և կազմել 6 բարդ բառ:

1.Բնություն                                  թղթե                                 

վայրկյան                                  որսալ                                

շեկլիկ                                       հերակալ                                

ձուկ                                           ուղտ                                  

խաղալ                                      չափում                               

ինձ                                             նկարել 

Բնանկար, վայրկյանաչափ, շիկահեր, ձկնորս, խաղաթուղտ, ընձուղտ:

2. Ձյուն                                      պատճառ                       

մուկ                                           ոսկոր                            

այտ                                            դեղ                                 

միշտ                                          կսկծալ                         

դառը                                           դալար                          

սկիզբ                                          ծաղիկ   

Ձնծաղիկ, մկնդեղ, այտոսկր, մշտադալար, դառնակսկիծ, սկզնապատճառ:

Մաթեմատիկա

1)Պարզիրտրված գրաֆիկի B կետի x և y կոորդինատները:

grafik12.png

Պատասխան՝ B կետի կոորդինատներն են՝

x=2

y=3

2)Նայիր տրված նկարին և պատասխանիր հարցին:

grafik11.png

Ի՞նչ կախվածություն է ցույց տալիս գրաֆիկը՝ ջերմաստիճանը տարբեր ժամերին ջերմաստիճանը տարբեր օրերին

3)Ուշադիր նայիր ցուցադրված գրաֆիկին:

2 (1).png

Գտիր գրաֆիկի վրա գտնվող կետերի աբսցիսներից ամենափոքրը:

Պատասխան՝ 1

4)Այս գրաֆիկը ցույց է տալիս եկամուտի կախվածությունը վաճառված սալորի քանակից:

Խանութում վաճառվեց 24 կգ սալոր: Որոշիր վաճառքից առաջացած եկամուտը:

տ.png

Եկամուտը կազմում է 

 2400 դրամ:

5)Գտիր ցուցադրված գրաֆիկի կետերի օրդինատներից ամենամեծը:

տ.png

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

 • 2500
 • մեծագույնը չկա
 • 2700
 • 2600

6)Գտիրտրված գրաֆիկի վրա գտնվող այն կետը, որի կոորդինատներն են՝ (11;12)

grafik12.png

Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:

 • D
 • O
 • այդպիսի կետ չկա
 • G
 • H

7)Գրաֆիկի օգնությամբ պատասխանիր ներքևի հարցին:

grafik6.png

Որքա՞ն է այն ամբողջ կոորդինատներով կետի աբսցիսը, որի օրդինատը հավասար է տասնմեկի:

Պատասխան՝ 

6

8) Տրված է ապրանքի վաճառքի եկամուտի կախվածության գրաֆիկը՝ կախված ապրանքի քանակից:

տ.png

2100 21

21 2100

9)Տրված գրաֆիկը ցույց է տալիս y մեծության կախվածությունը x մեծությունից:

grafik6.png

Պարզիրy-ը, եթե x=5-ի:

Պատասխան՝ y=11

10) Տրված գրաֆիկը ցույց է տալիս y մեծության կախվածությունը x մեծությունից:

grafik5.png

1. Պարզիրy-ը, եթե x=5-ի:

Պատասխան՝ y=3

2. Պարզիրx-ը, եթե y=11-ի:

Պատասխան՝ x=10

11)Ուշադիր նայիր ներքևի գրաֆիկին:

nk3.png

Լրացրու աղյուսակի դատարկ վանդակները:

12)Գրաֆիկը ցույց է տալիս Արամի անցած ճանապարհը իր ճանապարհորդության ընթացքում:

grafik5.png

Քանի՞ կմ անցավ Արամը13 ժամում:

Պատասխան՝ 

 12կմ:

13)Այս գրաֆիկը նկարագրում է զբոսաշրջիկի անցած ճանապարհը որոշակի ժամանակահատվածների ընթացքում: 

grafik5.png

 1. Քանի՞ ժամում զբոսաշրջիկը անցավ 11 կմ-ը:

Պատասխան՝ 11

 ժամում:

2. Ո՞ր ժամին զբոսաշրջիկը երկրորդ անգամ նստեց հանգստանալու:

Պատասխան՝ ժամը 0-ին:

3. Քանի՞ ժամ զբոսաշրջիկը հանգստացավ առաջին անգամ:

Պատասխան՝ 

0 ժամ:

Այս գրաֆիկը ցույց է տալիս օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբեր ամսվա 15-ից 28-ը:

2 (1).png

1. Որոշիր օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի28-ին:

Պատասխան՝ 5

 աստիճան: 

2. Ո՞րն էր հոկտեմբեր ամսվա ամենատաք օրը:

 • 30
 • 27
 • 6
 • 28

Մայրենի

Կետերը փոխարինի՛ր ր կամ ռ տառով (հարկ եղած դեպքում օգտվի՛ր ուղղագրական բառարանից):

Արծիվ, առյուծ, հուրթի, մրմուռ, մարմար, մռմռոց, փրփրել, բարբառել, արհամարհել, բարձ, պառկել:

2․Կետերի փոխարեն գրի՛ր տրված հոմանիշներից ամենահարմարը:

Ջուրը շատ (սառն, ցուրտ, պաղ) էր, ճիշտ օրվա նման:

…. (սիրտը շուռ եկած, տակն ու վրա եղած, ալեկոծված, հուզված, վրդովված) ծովը ծեծում էր ափերը:

Ինչո՞ւ ես այդպես … (աներեր, հաստատուն, անսասան, անշարժ, անդրդվելի, անխախտ) նստել՝ փայտ կուլ տվածի նման:

Մարդն այնպես … (շուտափույթ, արագ, շուտ, հապճեպ) էր քայլում, կարծես կարևոր մի բանից ուշանում էր:

Փոքրիկը մի քիչ ոտքը կախ գցեց, հետո … (համարձակվեց, սիրտ առավ, խիզախեց, հանդգնեց) ու մոտ եկավ: 

Ի վերջո այնպիսի մի տաճար (շինեց, կառուցեց, կերտեց), որ բոլորին զարմացրեց իր արվեստով։

Շրջել, խորհրդածել, կողոպտել, խենթանալ, արտասվել, մտածել, գողանալ, ցնորվել, մտորևլ, շրջագայել, հափշտակել, մտմտալ, թալանել, խելագարվել, խորհել, հեկեկալ, ցնդել, հեծկլտալ, ողբալ, հիմարանալ, գռփել, թափառել, լալ, գժվել, պտտել:

3․ Տրված բառերն ըստ հոմանիշության բաժանի՛ր հինգ խմբի (կարող ես օգտվել բառարանից)։

1․Շրջել,շրջագայել,պտտել 2․խորհրդածել,մտածել,մտորել,խորհել 3․կողոպտել,գողանալ,հափշտակել,թալանել,գռփել, 4․խենթանալ,ցնորվել,խելագարվել,ցնդել,հիմարանալ,գԺվել 5.արտասվել,հեկեկալ,լալ,ողբալ,հեծկլտալ,

4․ Կետերը փոխարինի՛ր փակագծում տրված բառերից մեկով:

Նրա ստեղծած զարդանկար հնագույն արվեստն է հիշեցնում: (Նկարազարդ, զարդանկար)

Ծննդյան օրը փոքրիկին Նկարազարդ մի գիրք նվիրեցին: (Նկարազարդ, զարդանկար)

Հագին նախշազարդ կտորից սովորական զգեստ էր, որ նրան շատ էր սազում: (Զարդանախշ, նախշազարդ)

Տաճարի նախշազարդ արտացոլված է մեր երկրի բնությունը: (Զարդանախշ, նախշազարդ)

Նրա Մեքենագիր ամբողջ ցերեկը չխկչխկում էր: (Մեքենագիր, գրամեքենա)

Ինձ Մեքենագիր էջեր տվեց ու խնդրեց, որ անպայման կարդամ: (Մեքենագիր, գրամեքենա)

5.Բաղադրյալ բառեր կազմիր այնպե՛ս, որ տրված բառերի առաջին բաղադրիչները լինեն վերջում: Ի՞նչ է փոխվում:

Օրինաձկ՝

բռնակալ — լիաբուռ:

Գրական-անգիր, շնչասպառ-քաղցրաշունչ, քնել-անքուն, ջրկիր-քաղցրաջուր, գլխարկ-բազմագլուխ, խմբավար-երգչախումբ:

Մաթեմատիկայի Ինքնաստուգոըմ

2.Գտիր համեմատության անհայտ անդամը

1\6=a\54

Պատասխան՝ a=9

3.Պանիրը արժեր 1100 դրամ: Որքա՞ն է պանրի նոր գինը 5% -ով էժանանալուց հետո:

Պատասխան՝ պանրի նոր գինը 

1045 դրամ է:

4.Դպրոցում սովորում է 500 աշակերտ, որոնցից 270-ը աղջիկներ են: 

Դպրոցի աշակերտների քանի՞ տոկոսն են կազմում աղջիկները:

Պատասխան՝ 

54%-ը:

Մի քարտեզի մասշտաբը 1:16000 է, իսկ երկրորդինը՝ 1:160000

Առաջին քարտեզի վրա նշված են A և B քաղաքները, իսկ երկրորդի վրա՝ C և D

5.AB հատվածի երկարությունը առաջին քարտեզի վրա հավասար է CD հատվածի երկարությանը:

Իրականում ո՞ր քաղաքներն են ավելի մոտ:

 • A  և  B+
 • C  և  D
 • գտնվում են նույն հեռավորության վրա

Արկղում կա 24 հյութի տուփ, որից 2-ը նարնջի է: Գտիր այն պատահույթի հավանականությունը, որ արկղից պատահականորեն հանված հյութի տուփը լինի նարնջի:

Պատասխան՝ P=2\26

7.Որոշիր, թե ո՞ր կետի կոորդինատն է հավասար −2-ի:

Պատասխան՝ N

8.Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

1756+(−20513)=-18748

9.Հաշվիր արտահայտության արժեքը:

2940−6424=-3484

Հաշվիր արտահայտության արժեքը (առաջին պատուհանում տեղադրիր + կամ  − նշանը):

10.4⋅(−3)⋅(−1)⋅(−3)=-36